Algemeen bestuur 

Het algemeen bestuur van Draagt Elkanders Lasten wordt door de ledenvergadering gekozen voor een periode van vijf jaar (te verlengen met één periode van vijf jaar). Het algemeen bestuur vergadert elf keer per jaar en wordt gevormd door:

 • Klaas Brouwer (voorzitter)
 • Hessel van Urk (1e penningmeester)
 • Piet Buter
 • Lub Post
 • Bram Brouwer
 • Leendert Visser
 • Geert Bakker
 • Marika Gerssen

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, 1e secretaris en 1e penningmeester van het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur vergadert eens per maand met de kantoormanager. De verslagen van deze vergaderingen worden besproken tijdens de vergadering van het algemeen bestuur. 

Directie

Het dagelijks bestuur vormt de directie van de B.V. ‘Draagt Elkanders Lasten’. De directie vergadert maandelijks, na de vergadering van het dagelijks bestuur. De verslagen van de directievergadering worden ook besproken tijdens de algemene bestuursvergadering.

Bestuur Stichting Derdengelden

Het bestuur van de Stichting Derdengelden bestaat uit drie personen uit het algemeen bestuur en vergadert twee à drie keer per jaar. Ook deze verslagen worden tijdens de algemene bestuursvergadering besproken.

Commissies

Binnen het algemeen bestuur zijn zes commissies actief, die zelfstandig vergaderen wanneer dit nodig geacht wordt.

 • Arbocommissie

  Behandelt zaken die te maken hebben met het personeel en onderhoud van het gebouw.

 • Lidmaatschapscommissie

  Bespreekt alles rondom de lidmaatschappen, contributies en lidmaatschapswaarden. Komt met voorstellen naar het bestuur.

 • Commissie Mededelingenblad

  Verzorgt de kopij voor het Mededelingenblad dat één keer per jaar verschijnt.

 • Commissie Nieuwe bestuursleden

  Zoekt naar geschikte kandidaten voor het bestuur.

 • Commissie Meerjarenplan

  Stelt in samenwerking met het bestuur eens per vijf jaar een nieuw meerjarenplan op, dat jaarlijks bijgesteld wordt.

 • Ethische commissie

  Bespreekt ethische zaken die aangedragen worden door het algemeen en dagelijks bestuur en brengt daarover advies uit.