Voorwaarden lidmaatschappen

1. Definities:

Begraafkosten: Basiskosten van een begraafplaats. Het verwijderen van een grafmonument, het openen van een graf en het opmaken van een grafakte.

Contributie/koopsom: Het bedrag dat het betalend lid voor het lidmaatschap aan Draagt Elkanders Lasten moet betalen. Een deel van de contributie bestaat uit kosten, o.a.: huisvestings-verkoop-, personeel- en algemene kosten.

Grafrechten: Grafrechten worden geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor diensten die de gemeente levert die verband houden met een begrafenis of de begraafplaats. Met de opbrengst van de grafrechten wordt de begraafplaats onderhouden.

Lidmaatschap: De overeenkomst die u met ons heeft gesloten.

Lidmaatschapswaarde: Het bedrag dat bij overlijden van een lid gereserveerd is voor de kosten van de uitvaart.

Proeflidmaatschap: Heeft een duur van 1 jaar. Mocht u binnen dit jaar komen te overlijden aan een bestaande aandoening, dan wordt de betaalde contributie uitgekeerd. Uw nabestaanden kunnen dan geen aanspraak maken op de lidmaatschapswaarde.

Werkgebied Draagt Elkanders Lasten: Urk en Noordoostpolder

Verzekeringnemer: Degene die de verzekering afsluit, eigenaar van de polis, betalend lid.

Verzekerde: De verzekerde is de persoon op wiens leven de verzekering is afgesloten.

2. Wat is de bedoeling van het lidmaatschap?

Het lidmaatschap is bedoeld om de uitvaartkosten te kunnen betalen van de op het gezinsoverzicht benoemde leden. Daarbij gelden de regels die in deze voorwaarden worden beschreven.

3. De basis van de verzekering:

Het op de website ingevulde aanvraagformulier plus aanvullende informatie, de gezondheidsverklaring, vormt de basis van het lidmaatschap. Als de aanvrager onjuiste informatie heeft verstrekt kan het lidmaatschap ongeldig worden verklaard.

Ziet u een fout op uw gezinsoverzicht? Neem dan contact met ons op. Als u binnen 30 dagen na ontvangst van uw gezinsoverzicht niet heeft gereageerd, gaan wij ervan uit dat de gegevens kloppen. De gegevens in onze administratie zijn dan leidend.

4. Wanneer gaat het lidmaatschap in?

Als wij de aanvraag ontvangen, bent u al volledig verzekerd. Dit is de voorlopige dekking. De aanvraag moet wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De aanvraag is volledig en correct ingevuld.
 • De verzekerde lijdt op het moment van aanvraag niet aan een ziekte die een hoger risico op overlijden met zich meebrengt.

Als de aanvraag voldoet aan bovengenoemde voorwaarden, dan duurt de voorlopige dekking tot de datum van definitieve acceptatie door het bestuur. Uw lidmaatschap is definitief na ontvangst van het gezinsoverzicht en betaling van de eerste contributie.

Het lidmaatschap is zonder kosten opzegbaar binnen 30 dagen.

5. Het betalen van de contributie:

De contributie wordt steeds vooraf geïncasseerd van de rekening die het betalend lid/de verzekeringnemer heeft opgegeven. Als Draagt Elkanders Lasten de contributie meer dan 30 dagen te laat ontvangt, kan de lidmaatschapswaarde komen te vervallen. De contributie kan niet worden verrekend met een eventuele uitkering door Draagt Elkanders Lasten.

6. Uitkeringen:

Het vrijkomende bedrag bij overlijden mag alleen worden gebruikt om een uitvaart mee te betalen. Dat zijn de kosten van de goederen en diensten van Draagt Elkanders Lasten, begraafkosten van de desbetreffende gemeente en kosten van een grafmonument.

7. Pluspakketten:

Het pluspakket kan persoonlijk of op twee levens worden afgesloten.

Pluspakket Persoonlijk:

Het Pluspakket Persoonlijk wordt op 1 leven afgesloten, maar kan – als uw situatie verandert door huwelijk of geregistreerd partnerschap – worden overgesloten op 2 levens. Het komt dan vrij bij het eerste overlijden van u of uw partner.

Hiervoor gelden de volgende regels:

 • Het Pluspakket op 2 levens wordt overgesloten op naam van de oudste deelnemer, het jaar van oorsprong is leidend voor de contributie.
 • De nieuwe deelnemer vult voor acceptatie de gezondheidsvragen in.
 • Een pakket op 2 levens kan niet worden overgesloten op 1 leven.

Procedure in geval van scheiding:

 • Pluspakket stoppen;
 • Pluspakket delen, ieder gaat verder met de helft;
 • Eén van de deelnemers kan het pakket meenemen;
 • In elk geval moet een ontbindingsovereenkomst worden getekend.

8. ‘Oude’ lidmaatschappen

In het verleden werd er onderscheid gemaakt tussen lidmaatschappen van getrouwden. Voor de man gold een hogere lidmaatschapswaarde (€ 6.000) dan voor de vrouw (€ 4.500). Het bestuur heeft op enig moment besloten dat de hoge waarde bij het eerste overlijden gebruikt mag worden de lagere waarde bij het tweede overlijden. Dit is omdat bij het eerste overlijden meer kosten gemoeid zijn dan bij het tweede.

9. Wanneer wordt er niet uitgekeerd:

In de volgende gevallen kan Draagt Elkanders Lasten besluiten geen uitkering te doen:

 1. Bij misleiding: Als er geen overeenkomst was gesloten als wij correct en volledig zouden zijn geïnformeerd.
 2. Als het lid wordt vermist;
 3. Als er een achterstand in het betalen van contributie is ontstaan.

In al deze gevallen zal Draagt Elkanders Lasten beoordelen of de lidmaatschapswaarde zal worden uitgekeerd en zal zij de beslissing toelichten.

10. Uitkering prematuur en stilgeboren kinderen:

Als een ouder langer dan 3 maanden lid is van Draagt Elkanders Lasten, is bij de geboorte van een stilgeboren kind (vanaf 24 weken zwangerschap) een bedrag beschikbaar van € 3.000 in goederen en diensten. Voor foetussen tussen 12 en 16 weken zwangerschap is dat € 400,00 en tussen 16 en 24 weken is dat € 600,00. (= kosten Bloemknopmonument gemeente Urk en een eenvoudig mandje)

11. Regeling van de uitvaart door een andere partij:

Bij het overlijden van een lid binnen het werkgebied van Draagt Elkanders Lasten wordt Draagt Elkanders Lasten ingeschakeld om de uitvaart te verzorgen. Buiten het werkgebied kunnen nabestaanden (eventueel) een andere uitvaartondernemer kiezen om de uitvaart te laten verzorgen. Als het wel de wens is om op Urk begraven te worden, kan gebruikt gemaakt worden van de faciliteiten van Draagt Elkanders Lasten.

Als binnen het werkgebied van Draagt Elkanders Lasten wordt gekozen voor een andere uitvaartondernemer, is Draagt Elkanders Lasten niet verantwoordelijk voor de uitvoering van de uitvaart. Met deze keuze doet het lid afstand van het verenigingsrecht en kan er geen gebruik gemaakt worden van de faciliteiten van Draagt Elkanders Lasten. In dit geval geldt er een korting op de vergoeding van de lidmaatschapswaarde van € 1.250,=. Deze korting is een vergoeding voor de investeringen die wij hebben gemaakt om een verzekerde uitvaart te kunnen uitvoeren, terwijl deze nu elders wordt belegd. De hoogte van dit bedrag wordt ieder jaar vastgesteld door de ledenvergadering.

Na overleg van de akte van overlijden en de factuur van de uitvaart keert Draagt Elkanders Lasten de (eventueel aangepaste) lidmaatschapswaarde uit.

12. Overlijden en uitvaartverzorging in het buitenland:

Als een lid in het buitenland overlijdt en de uitvaart daar ook wordt geregeld, keert Draagt Elkanders Lasten, na overleg van de akte van overlijden, de waarde van het lidmaatschap uit.

13. Indienen en vergoeden van nota’s:

Als de uitvaart niet door Draagt Elkanders Lasten wordt geregeld, moeten de originele en gespecificeerde nota’s binnen 6 maanden na factuurdatum naar Draagt Elkanders Lasten worden gestuurd. Kosten die op de nota’s worden gedeclareerd, maar die niet door de lidmaatschapswaarde worden gedekt, zullen niet worden vergoed. Deze moeten de nabestaanden zelf betalen.

Als Draagt Elkanders Lasten een uitkering heeft gedaan die achteraf onterecht blijkt te zijn, kan Draagt Elkanders Lasten deze terugvragen.

Als er op een nota dingen staan die nog moeten gebeuren, dan worden die nog niet vergoed. De bedragen op de nota’s mogen nooit meer bedragen dan de werkelijke kosten. Als er opzettelijk verkeerde bedragen op de nota’s wordt gezet, zal er niet worden uitbetaald.

14. Opzegging door Draagt Elkanders Lasten:

Draagt Elkanders Lasten kan het lidmaatschap opzeggen als de verzekeringnemer bij het aanvragen van de verzekering geen juiste informatie heeft gegeven of dingen heeft verzwegen. Ook als er niet op tijd premie wordt betaald kan Draagt Elkanders Lasten het lidmaatschap beëindigen.

15. Adreswijzigingen:

Het betalend lid moet ervoor zorgen dat Draagt Elkanders Lasten zijn of haar juiste adresgegevens heeft. Bij verhuizingen moet het gewijzigde adres binnen 1 maand door worden gegeven aan Draagt Elkanders Lasten.

Draagt Elkanders Lasten verstuurt een bericht altijd naar het laatst bekende adres. Zij gaat er dan vanuit dat het betalend lid het bericht heeft ontvangen.

16. Vastleggen van persoonsgegevens:

Draagt Elkanders Lasten zal zeer zorgvuldig omgaan met persoonlijke gegevens die zij in haar administratie heeft opgeslagen.

17. Herziening van de polisopslag en de voorwaarden:

Draagt Elkanders Lasten heeft het recht om de contributie en/of de contributieopslag en/of de voorwaarden van het lidmaatschap aan te passen. Zij kan dit voor alle lidmaatschappen in één keer doen, of per groep. Als Draagt Elkanders Lasten iets besluit aan te passen, zal zij dit van tevoren mededelen.

18. Uitzonderingsgevallen, klachten en meningsverschillen:

Ons doel is om u zo goed mogelijk van dienst te zijn en uw belangen te behartigen.

Als er dingen gebeuren, die niet in deze voorwaarden worden geregeld, zal het bestuur van Draagt Elkanders Lasten in overleg met het betalend lid of de nabestaanden een besluit nemen. Als de nabestaande minderjarig is, zal er met de wettelijke vertegenwoordiger worden overlegd.

Mocht u niet tevreden zijn over onze dienstverlening, dan horen wij dat graag.

U kunt uw klacht per e-mail sturen naar voorzitter@del-urk.nl of per brief naar Draagt Elkanders Lasten, t.a.v. Het Bestuur De Noord 6, 8321 BA Urk. Wij hopen samen tot een goede oplossing te komen.

19. Opzeggen van het lidmaatschap:

Het lid mag het lidmaatschap binnen 30 dagen na het afsluiten opzeggen. Hij of zij moet dat wel schriftelijk doen. Aan het opzeggen zijn geen kosten verbonden en de betaalde premie zal worden terugbetaald. Als het lidmaatschap later dan 30 dagen na het afsluiten wordt opgezegd, zal er niets worden terugbetaald.

Een bestaand lidmaatschap kan opgezegd worden met ingang van de 1e dag van het nieuwe kwartaal. Er is geen sprake van een restitutiewaarde.

20. Wanneer vervalt de waarde van het lidmaatschap?

 • Als u uw lidmaatschap stopzet;
 • Als wij uw lidmaatschap beëindigen door een betalingsachterstand;

21. Draagt Elkanders Lasten is geheel van haar verplichtingen ontheven wanneer:

 • Als het overlijden van het lid rechtstreeks het gevolg is van of verband houdt met een gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer, muiterij of een daarmede overeenkomende toestand;
 • Als het overlijden van het lid  

22. Wanneer vervalt de waarde van de gratis kinderdekking:

 • Als u uw lidmaatschap stopzet.
 • Als wij uw lidmaatschap beëindigen door een betalingsachterstand.
 • Als de verzekerde overlijdt.
 • Als het kind 16 jaar wordt.

23. Lid worden vanaf 16 jaar:

Wordt een kind 16 jaar, dan wordt hij/zij automatisch ingeschreven met het startpakket met levenslange premiebetaling. U ontvangt hierover informatie per post/e-mail. Als u het hier niet mee eens bent, dan is het lidmaatschap tot 30 dagen na afsluiten zonder kosten op te zeggen.

Bij automatische inschrijving stellen wij geen gezondheidsvragen.

24. Premie vrijmaken van een lidmaatschap

Het bestuur van Draagt Elkanders Lasten kan in uitzonderlijke gevallen op verzoek van een lid besluiten een lidmaatschap premievrij te maken en de lidmaatschapswaarde aan te passen.

25. Slotbepaling:

Voor alle leden van Draagt Elkanders Lasten gelden behalve deze voorwaarden ook de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging.

Op uw lidmaatschap is het Nederlands recht van toepassing.

Als de lidmaatschapswaarde niet binnen 5 jaar na overlijden wordt opgevraagd, zijn wij niet meer verplicht om dit bedrag na overleg van facturen te betalen.

Deze voorwaarden zijn gebaseerd op wetten en regels die gelden op het moment dat deze voorwaarden zijn gepubliceerd. Als wetten en regels later veranderen, dan is Draagt Elkanders Lasten niet aansprakelijk voor de gevolgen die dat voor u kan hebben.

Het bestuur van Draagt Elkanders Lasten heeft het recht in een huishoudelijk reglement vast te stellen dat nadere regels stelt ter invulling van de rechten en verplichtingen van Draagt Elkanders Lasten U.A. en haar leden.

Disclaimer

Als de wet- en regelgeving zoals die luidt op de datum van het aangaan van het lidmaatschap wordt gewijzigd kan dit van invloed zijn op behandeling van het lidmaatschap. Nieuwe wet- en regelgeving geldt in beginsel ook voor al bestaande overeenkomsten, tenzij een overgangsregeling wordt getroffen die voorziet in een eerbiedigende werking op basis van ten tijde van het afsluiten van de verzekering geldende wet- en regelgeving.

Versie maart 2024
Draagt Elkanders Lasten
De Noord 6
8321 BA  Urk
0527 68 34 35
info@del-urk.nl
www.del-urk.nl